fbpx

Pogoji poslovanja

Splošne določbe

1. člen

Storitve ponudnika Info-net d.o.o. obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko še posebej:

 • izdelava spletnih strani, spletnih portalov, spletnih trgovin, virtualnih katalogov
 • vzdrževanje in administracija spletnih strani
 • gostovanje in tehnično vzdrževanje spletnih strani in elektronske pošte
 • registracija in upravljanje mednarodnih domen
 • elektronsko komuniciranje in e-mail marketing
 • grafično oblikovanje in priprava za tisk
 • spletna optimizacija in spletni marketing
 • priprava seminarjev
 • crm sistem

Ponudnik storitev je podjetje Info-net d.o.o., agencija za spletne rešitve, grafično oblikovanje, marketing in ostale storitve, Prvomajska ulica 32, 2204 Miklavž, z davčno številko SI95322817 (v nadaljevanju ponudnik).

Naročnik storitev podjetja Info-net d.o.o. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev podjetja Info-net d.o.o. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka podjetja Info-net je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev podjetja Info-net d.o.o (v nadaljevanju stranka).


Splošna določila

2. člen

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev so zavezujoči za vse stranke in ponudnika storitev. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. Če ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo določila pisne pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen

Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

4. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.info-net.si. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

5. člen

Spletne strani, ki jih oblikuje ponudnik, so njegovo avtorsko delo in ima lastniške pravice nad njimi. Prepovedano je vsakršno kopiranje ali distribucija brez dovoljenja ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico objaviti izdelano spletno stran v svoji referenčni listi.

Naročnik in izvajalec sta dolžna se vzdržati kakršnega koli posredovanja kakršnih koli informacij, ki se nanašajo na naročnika ali izvajalca ali na z njima povezane osebe, če to ni v naprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, če za to ni izrecnega pooblastila.

Strinjate se, da podjetje Info-net d.o.o. koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na diskih in s tem povezane tehnologije, potrebne za izvajanje storitev.

Ni dovoljeno nalagati, objavljati, gostiti ali prenašati škodljive e-pošte, SMS-ov ali nezaželenih sporočil. Prav tako ni dovoljeno prenašati črvov, virusov ali kakršne koli destruktivne kode v aplikacije oz. storitve izvajalca.

V primeru, da kršite katerokoli točko poslovanja, vam lahko nemudoma ukinemo spletno aplikacijo in odstranimo vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja oz. brez povračila nastalih stroškov zaradi ukinitve storitev.


Cene in komercialni pogoji

6. člen

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika.

7. člen

Cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh Ponudnika in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh. Podjetje Info-net d.o.o ne bo odgovorno naročniku niti kateri koli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

8. člen

Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa na tekoči račun ponudnika. V primeru neplačila po desetih (10) delovnih dneh ima ponudnik pravico naročniku, takoj prekiniti dobavo vseh storitev in spletno aplikacijo izbrisati brez opozorila. Za ponoven zagon je potrebno še enkrat plačati izdelavo spletne strani. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

V primeru, da se odločite za obročno plačilo (1, 2 oz. v 3 obrokih) mora zadnji obrok biti poravnan najmanj 3 dni po objavi spletnega mesta.


Trajanje in razveza naročniške pogodbe

9. člen

Za naročilo storitev velja kakršno koli naročilo, ki jo naročnik posreduje ponudniku v pisni, ustni ali elektronski obliki. V primeru, da naročnik ne zahteva povratnega sporočila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev.

10. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 3 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

11. člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

12. člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 15. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti. Gostovanje spletnih strani, ki jih je izdelalo podjetje Info-net d.o.o., pri drugih ponudnikih ni mogoče. Kasnejši prenos spletne strani na drug strežnik prav tako ni mogoč.

13. člen

Izdelava storitev se ureja s pogodbo med naročnikom spletnih strani in ponudnikom. Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila.

14. člen

Izdelava spletnih trgovin se ureja s pogodbo med naročnikom spletnih strani, ponudnikom ter morebitnimi tretjimi osebami, ki sodelujejo ob kasnejšem poslovnem delovanju spletne trgovine. Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila.


Konkurenca in varovanje podatkov

15. člen

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še deset (10) let po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.


Tehnična podpora strankam

16. člen

Strankam je ob delavnikih med 9.00 in 15.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte podpora@info-net.si  ali telefonu 040 744 977.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na podpora@info-net.si iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta naročnika).

17. člen

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedoločen čas. Naročnik lahko s pisno željo zavrne prejemanje teh obvestil.


Pravice in obveznosti ponudnika storitev

18. člen

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov ponudnika in njihove priključitve v internet bo ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

19. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 24 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

20. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

Prizadevamo si, da bomo za naš strežnik dobro skrbeli, ne moremo pa garantirati nepooblaščene posege in hekerske napade, kakor tudi ne odgovarjamo za neprejeto elektronsko pošto ali napake e-poštnega strežnika.

21. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima ponudnik pravico uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

22. člen

Od naročnika lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepeči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

Ponudnik se ne obvezuje, da bodo storitve izpolnjevale vaše specifične zahteve, da bo storitev delovala naprekinjeno, hitro, varno in brez napak, da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitev, natančni in zanesljivi, da bo kakovost vsakršnih izdelkov ali drugega blaga in storitev, ki jih boste kupili preko podjetja Info-net d.o.o., ustrezna.


Pravice in obveznosti naročnika

23. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

24. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

25. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu
 • če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika
 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi. V primeru, da odkrijemo prenos vašega računa tretji osebi, si pridržujemo pravico ukiniti račun brez predhodnega obvestila.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

Naročnik je dolžan kot tajne, varovati vse podatke pridobljene s strani izvajalca (dostopni podatki do strežnika, baze, administratorja spletne strani, vsa pridobljena gesla, …), s katerimi se naročnik (oz. njegovi zaposleni) seznani/jo pri opravljanju dela ali v zvezi z delom. Naročnik je prav tako dolžan izvajati vse predpisane oziroma potrebne ukrepe, da se z podatki ne bi seznanila nepooblaščena oseba, predvsem oseba ki je oz. bi lahko bila na kakršen koli način konkurenca izvajalcu.

Vse storitve in izdelke podjetja Info-net d.o.o. uporabljate na svojo lastno odgovornost.


Izključitev odgovornosti ponudnika

26. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov (za zadnje 3 mesece), vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Kopije podatkov naročnik ne more fizično prejet, uporabljajo se samo za ponudnikov arhiv in ob izgubi podatkov za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev storitev.


Masovno pošiljanje elektronske pošte (ang. SPAM)

27. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, je izrecno prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev. V primeru kršenja splošnih pogojev je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku 1.600,00 EUR. Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. mailing-listo.


Varstvo osebnih podatkov

28. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.


Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

29. člen

Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja.

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Normalno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, opredeljena s strani stranke kot nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 8 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%. Za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.


Odpoved del

30. člen

Kot odpoved del, se šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

 • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
 • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
 • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
 • odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

Registracija domen

31. člen

Storitve registracije .si domen, ki jih opravlja ponudnik so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih javnega zavoda Arnes (register .si domen). Zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.
Spletna gostovanja, domene in spletne strani se naročajo za dobo najmanj 12 mesecev oz. do preklica, morebitne odjave pa je potrebno pisno sporočiti vsaj mesec dni pred iztekom naročnine na ponudnikov naslov.


Plačilni pogoji za registracijo domen

32. člen

Ob naročilu stranka prejme predračun, ki ga mora poravnati, če želi registrirati domeno. Dokler ponudnik ne prejme nakazila in dejansko izvrši registracijo domene, ni domena na noben način rezervirana ali umaknjena iz proste prodaje. Po prejemu plačila in opravljeni registraciji, izda Ponudnik račun za opravljeno storitev registracije domene.

V kolikor želi naročnik podaljšati registracijo, mora to storiti pred iztekom registracije domene.

V primeru, da naročnik zamudi rok za podaljšanje domene in želi to storiti 14 dni po poteku registracije, bo Ponudnik poskusil domeno podaljšati brez dodatnih stroškov, vendar za to ne more jamčiti.

V kolikor bo naročnik želel domeno podaljšati 14 do 30 dni po izteku registracije, bo Ponudnik za podaljšanje domene zaračunal najmanj 150 EUR dodatnih reaktivacijskih stroškov.

V kolikor bo naročnik želel domeno podaljšati 30 ali več dni po poteku registracije, bo Ponudnik za podaljšanje registracije dodatno zaračunal najmanj 200 EUR reaktivacijskih stroškov. V izjemnih primerih domene po preteku registracije ni mogoče podaljšati.

Ponudnik obvesti naročnika po elektronski pošti (na aktivni elektronski naslov naročnika) o preteku domene, najkasneje 20 dni pred iztekom registracije. Ponudnik po obvestilu ne prevzema nobene odgovornosti za pretečene domene.


Podatkovne baze v CRM sistemu naročnika

33. člen

Podjetje Info-net d.o.o. ne prevzema odgovornosti za naročnikove baze podatkov, posredovanih SMS ali elektronskih sporočil s pomočjo naročnikove aplikacije. Naročnik se obvezuje, da bo spoštoval in dosledno upošteval Zakon o elektronskih komunikacijah, kakor tudi vse druge zakone, ki veljajo v posamezni državi.


Seznam prejemnikov elektronskih in SMS sporočil

34. člen

Ob vzpostavitvi komunikacije z podjetjem Info-net d.o.o. se uporabnik strinja, da podjetje Info-net d.o.o. pridobljene podatke uporabi pri elektronski komunikaciji z uporabnikom. Komunikacijske kanale uporabljamo za obveščanje o novostih in akcijah naših izdelkov in storitev.

Vsak uporabnik iz naših mailing list ima možnost da se odjavi na prejemanje naših elektronskih oz. SMS sporočil.


Cena prejetih elektronskih in SMS sporočil

35. člen

Vsa prejeta elektronska in SMS sporočila od podjetja Info-net d.o.o. so brezplačna.


Pogoji uporabe CRM sistema

36. člen

CRM sistema, ki vam ga damo v uporabo ne smete uporabljati z nezakonitimi in nepooblaščenimi nameni. Z uporabo storitev podjetja Info-net d.o.o. ne smete kršiti nobenih zakonov. Za vse posledice neupoštevanja zakonov ste odgovorni izključno sami.

Vaše prijavne podatke sme uporabljati le ena oseba. Odgovorni ste za celotno vsebino in dejavnost na vašem računu.

Odgovorni ste za varovanje svojih dostopnih podatkov (uporabniško ime, geslo, …) in podjetje Info-net d.o.o. ne more biti in ne bo odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker niste uspeli izpolnjevati svojih obveznosti.

Razumete in se tudi strinjate z uporabo CRM sistema, da podjetje Info-net d.o.o. ne bo odgovorno za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe, podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi vaše uporabe CRM sistema.

Ob prekinitvi pogodbe se vaš račun po 7 dneh avtomatsko izbriše (in s tem tudi vsi vnešeni podatki)! Aplikacije CRM ni mogoče in ni dovoljeno prenest k drugemu ponudniku gostovanja. Aplikacija CRM lahko gostuje izključno na strežnikih podjetja Info-net d.o.o.

Info-net d.o.o. ima pravico po svoji presoji iz katerega koli razloga kadar koli odpovedati ali dokončno ukiniti vaš račun in zavrniti vsakršno sedanjo ali prihodnjo uporabo te ali katere koli druge storitve podjetja Info-net d.o.o. Takšna ukinitev storitve bo pomenila izbris vašega računa in odvzem ter izdajo celotne vsebine vašega računa. Podjetje Info-net d.o.o. si pridržuje pravico zavrniti nudenje storitev iz kakršnega koli razloga komur koli in kadar koli.

Podjetje Info-net d.o.o. vsebine v strankinem CRM sistemu ne pregleduje, vendar imamo pravico (ampak ne obveznost) po svoji presoji zavrniti ali odstraniti kakršnokoli vsebino, ki je na voljo preko storitve.

 


Naročilo izdelave spletne strani in gostovanja za paket najem spletne trgovine

37. člen

Gostovanje spletne trgovine je mogoče le na naših strežnikih. Domeno lahko prenesete k drugemu ponudniku gostovanja, podatki o spletni trgovini pa se izbrišejo in jih ni dovoljeno prenest na drug strežnik oz. računalnik v času trajanja pogodbe. Spletno trgovino je mogoče prenest na drug strežnik v primeru, da se porabna vrednost izdelave celotne trgovine, določene pri izdelku “Najem spletne trgovine”.

Z naročilom izdelave spletne strani se strinjate, da cena velja ob sklenitvi naročniškega razmerja za minimalno 24 mesecev z možnostjo podaljšanja.

38. člen

Stvarne napake

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek  pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Garancija na stvarne napake je 24 mesecev.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja TUKAJ (Obrazec o stvarni napaki) Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki beležijo obisk na strani in druge statistične podatke v Google Analytics.

Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimnim uporabniškim informacijam.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Zavrni vse piškotke
Sprejmi vse piškotke